आ.व.२०७१/७२ को मिति २०७३।४।२८र२९गते गरिएको समिक्षाको सारांश

१.विद्युत रोयल्टीबाट प्राप्त रकमबाट २० बटा खानेपानी आयोजना संचालन गरिएको ।
२. विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात भारी उपकरण प्रयोग गरी निमार्ण्र्ााार्य गरिएकोले निर्माणाधिन गुणस्तर कायम गर्नमा सहयोग पुगेको ।
३. बाट सुचना प्रवाह गर्ने कार्य थालनी गरिएको ।
४.dIgital notice board गाउँ विकास समितिको क्षमता अभिवृद्धि गाविस सचिवहरुको वृत्ति विकासका लागी पाल्पामै सेवा कालीन तालिम सम्पन्न गरियो
५.४६ वटा गाविसलाई लेखा व्यवस्थापन तालिम पर्दान गरि गाविसमा विद्युतिय लेखा प्रणाली सुरुवात गरिएको ।
६.आन्तरिक आयलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालयमा e-billing system को थालनी गरिएको ।

Skip to toolbar