योजना तर्जुमाको लागि आवश्यक सूचक तथा आधारहरु

योजना तर्जुमाको लागि आवश्यक सूचक तथा आधारहरु आ.व.२०७२/०७३ का लागि पाल्पा जिल्लाको जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्दा निम्न सूचकहरु तथा आधारहरुलाई मानी योजना तर्जुमाको व्यवस्था मिलाउन विषयगत कार्यालय, स्थानीय निकाय लगायत सम्वन्धित सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध छ ः

त ​

 सि.नं.  सूचकहरु
1 गरीवी न्यूनिकरणमा योगदान 20 निम्न अंक प्राप्त गर्ने योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरिने छ ः ८०% भन्दा बढी प्रथम ६०% भन्दा बढी द्वित्तीय ६०% भन्दा कम त्रित्तीय
2 आवधिक जिल्ला विकास योजनाको प्राथमिकता 20
3 मानव विकास सूचक स्थिति 10
4 लाभान्वित वर्ग मध्ये लक्षित वर्गको प्रतिशत 10
5 आयोजनाको भौगोलिक विकटता 10
6 जनसहभागिताको अनुपात 10
7 मर्मत संभारको व्यवस्थापन र दिगोपन 5
8 स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग 5
9 बजेटको निश्चितता 5
10 आयोजनाको अवधि 5
जम्मा 100

Skip to toolbar