योजना संझौताका लागि सूचना

जिल्ला परिषद वाट पारित जि.वि.स. अनुदान, कृषि सडक, खानेपानी साना सिंचाई कार्यक्रम तथा गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम अर्न्तर्गतका का सडक तथा अन्य साना पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धी योजनाहरु उपभोक्ता मार्फ संचालन गरिने भएकोले २०७२ माघ मसान्त भित्र योजना संझौताका लागि जि.वि.स.मा सर्म्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
सम्झौताका लागि आवश्यक कागजात
· उपभोक्ता समिति गठन तथा पर्ुनर्गठन र अनुगमन समिति समेत गठन गरी लाभान्वित घरधुरी तथा जनसंख्या समेत खुलाएको निर्णयप्रतिलिपि
· गा.वि.स.को सिफारिस
· प्राविधिक लागत अनुमान
· उपभोक्ताको निवेदन

Skip to toolbar